بررسی جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران
41 بازدید
محل نشر: معرفت اقتصاد اسلامی » پاییز و زمستان 1388 - شماره 1 (22 صفحه - از 141 تا 162)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در نظام مالی اسلامی،قرض الحسنه در کنار صدقات،عقود مبادله‌ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین‌های ربا در تجهیز و تخصیص منابع‌ معرفی شده است.در حالی که صدقات به نیازمندان حاد به وجوه،عقود به‌ متقاضیان وجوه برای کسب سود اختصاص دارد،قرض الحسنه پاسخ‌گوی نیاز افرادی است که نه آنقدر نیازمندند که مستحق وجوه انتقالی باشند و نه آنقدر توانایی دارند که بتوانند با کسب سود،دیگران را نیز در سود خود شریک‌ کنند.فرضیه اساسی مقاله آن است که علیرغم جایگاه ویژه قرض الحسنه در نظام بانکی بدون ربا،عملکرد 25 ساله نظام بانکی جمهوری اسلامی نتوانسته‌ این هدف را تامین کند.نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی داده‌های بانکی‌ انجام گرفته نشان می‌دهد که در این دوره،از طرفی،به طور متوسط تنها اندکی بیش از نیمی از منابع قرض الحسنه به اعطای قرض الحسنه اختصاص‌ یافته است.از طرف دیگر،سهم سپرده‌ها و تسهیلات قرض الحسنه نیز به طور پیوسته کاهش یافته است.گرچه مصوبات دولت در سال‌های اخیر توانسته‌ سهم تسهیلات قرض الحسنه را بهبود بخشد،ولی هنوز تا رسیدن به نقطه‌ مطلوب در تجهیز و تخصیص آن فاصله داریم.حل این مشکل تنها در سایه‌ مشارکت فعال بانک‌ها،بانک مرکزی،دولت و در نهایت مردم میسر خواهد بود.در این راستا،اقداماتی چون اختصاص تمامی منابع قرض الحسنه به‌ پرداخت قرض الحسنه،و کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های قرض الحسنه‌ می‌تواند ضمن جلب اعتماد مردم،به احیای جایگاه قرض الحسنه در نظام‌ بانکی کمک نماید. واژگان کلیدی: قرض الحسنه،صدقات،عقود،قانون بانکداری بدون ربا،تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه،نرخ ذخیره قانونی.